Sammensetning

Leder

Fredrik Sejersted, professor dr juris, leder for Senter for Europarett, Universitetet i Oslo. Sejersted er jurist og hans viktigste forskningsområder er konstitusjonell rett, alminnelig europarett, og hvordan europaretten innvirker på nasjonal rett. Fra 2000 til 2007 var Sejersted advokat ved Regjeringsadvokatembetet, den siste tiden som medlem av ledergruppen og ansvarlig blant annet for EU/EØS-rettssakene. Ved siden av omfattende prosedyreerfaring for norske domstoler har han også vært Norges agent i flere saker for EFTA-domstolen og EF-domstolen, bl.a. hjemfallssaken og spilleautomatsaken. Sejersted har vært medlem av en rekke offentlige utvalg, blant annet referansegruppen for Schengen-forhandlingene (1998), Stortingets utvalg for å utrede Stortingets kontrollfunksjon 2000-2002 og Stat-kirke-utvalget 2003-2005. I 2009 har han ledet regjeringens utvalg for gjennomføringen av EUs “håndhevelsesdirektiv” .

Nestleder

Liv Monica Bargem Stubholt, investeringsdirektør i Aker ASA, Oslo. Stubholt er utdannet jurist fra Universitet i Oslo og har vært forretningsadvokat i 15 år. Hun har arbeidet med konkrete EU- og EØS-rettslige spørsmål siden 1992. I perioden 1995-1997 jobbet hun som rådgiver for Senterpartiets stortingsgruppe. Hun var partner i advokatfirmaet BA-HR fra 2000 til 2005. Hun var medlem i den offentlig oppnevnte referansegruppen for Schengen-forhandlingene (1998). Stubholt var fra 2005 til 2009 statssekretær for Senterpartiet, først i Utenriksdepartementet, og siden fra oktober 2007 til april 2009 i Olje- og energidepartementet. Både i Utenriksdepartementet og Olje- og energidepartementet hadde hun ansvar for å bistå statsråden i aktuelle EU- og EØS relaterte spørsmål. I Utenriksdepartementet hadde hun ansvar for EØS-politikken, de bilaterale relasjoner til EUs medlemsland og arbeidet med St.meld nr 23 (2006-2007) – om aktiv europapolitikk.

Øvrige medlemmer