Siste eksterne utredning: Marokko og EU – Et perspektiv fra sør

Boutaina Ismaili Idrissi, forsker ved Mohammed V University, har skrevet rapport 21: ”Analysis of Morocco-European Union partnership within the framework of the advanced status”. Hun belyser Marokkos perspektiv på forholdet til EU, særlig etter at landet fikk “advanced status” i oktober 2008. Mange ser på dette som et stort skritt i retning av et tettere samarbeid både økonomisk, politisk og institusjonelt mellom de to partene. Forfatteren peker på paralleller mellom ”advanced status” og EØS-avtalen og ser derfor sammenligningen mellom de to avtalene som spesielt interessant. Idrissi belyser også forholdet mellom EU og Marokko i lys av den “arabiske våren” og de utfordringene regionen nå stor overfor.

Denne rapporten følger opp Utvalgets mandat der vi ble bedt om å hente inn forskningsbidrag fra sør.

Rapporten kan lastes ned i PDF-format her, der man også finner tidligere publiserte eksterne utredninger.

Posted in Uncategorized

Ekstern utredning om nordområdene

Rapport nr 20, ”Norge, nordområdene og EU” er skrevet av Kristine Offerdal, førsteamanuensis ved Forsvarets Høgskole, Institutt for forsvarsstudier (IFS).

I oktober 2005 erklærte regjeringen Stoltenberg II at nordområdene skulle være det viktigste strategiske satsingsområdet i årene fremover; regjeringen skulle mer offensivt ivareta norske interesser overfor EU. Denne rapporten analyserer forholdet mellom de to satsingsområdene nordområdene og Europa i norsk utenrikspolitikk. Et sentralt spørsmål er hvilken plass EU og Europa har hatt i norsk nordområdepolitikk og hvordan Norges forhold til EU har virket inn på og kan virke inn på nordområdepolitikken.
Rapporten kan lastes ned i PDF-format her, der man også finner tidligere publiserte eksterne utredninger.

Posted in Uncategorized

Ekstern utredning om norsk miljøpolitikk og EU

Elin Lerum Boasson, forsker ved Fridtjof Nansens institutt, har på oppdrag fra Europautredningen skrevet rapport nr 19, med tittelen “Norsk miljøpolitikk og EU”.

Norsk miljøpolitikk har endret seg mye i løpet av de siste tjue årene; omfanget har økt betraktelig og vi har fått langt mer detaljerte og mer spesifikke regler og virkemidler enn tidligere. Rapporten analyserer flere sider av denne utviklingen og ser nærmere på endringen av norsk miljøpolitikk fra 1990 og frem til i dag, samt den relative betydningen av EØS for norsk miljøpolitisk utvikling. Dette er den andre eksterne utredningen vi har innhentet på miljø og klimaområdet, den første ble skrevet av Hans Chr. Bugge og du finner den på siden over eksterne utredninger.

Rapporten kan lastes ned i PDF-format her, der man også finner tidligere publiserte eksterne utredninger.

Posted in Uncategorized

Liechtenstein og EØS

To av de viktigste samarbeidslandene for Norge i EØS er Liechtenstein og Sveits. Rapporten, kalt ”Liechtenstein and the EEA: the Europeanization of a (very) small state”,  analyserer påvirkningen av Liechtensteins forhold til EU og særskilt EØS.

Rapporten er skrevet av Christian Frommelt, PhD kandidat ved Swiss Federal Insitute of Technology og forsker ved Liechtenstein-institut i Bendern, sammen med Sieglinde Gstöhl, professor og direktør ved EU International Relations and Diplomacy Studies ved College of Europe i Brugge.

Utredningen gir en grundig gjennomgang av Liechtensteins erfaringer med EØS, og virkninger av avtalen på ulike sider av samfunnet. Rapporten belyser også problemstillinger rundt fremtiden til EØS og den kaster lys over samarbeidet internt i EFTA.

Gstöhl og Frommelts rapport kan lastes ned i PDF-format her, hvor man også finner tidligere publiserte eksterne utredninger.

Posted in Uncategorized

Ekstern utredning – EØS-avtalens betydning for det norske finansmarkedet 1994-2011

Tore Mydske arbeider som advokat i advokatfirmaet Thommessen,  med særlig fokus på norsk og internasjonal finansmarkedsrett. Han har skrevet den 17. eksterne delutredningen for Europautredningen med tittelen: ”EØS-avtalens betydning for det norske finansmarkedet 1994-2011”.

Mydske analyserer EØS-avtalen i et regulatorisk, insitutsjonelt og økonomisk perspektiv i lys av finansmarkedet. I etterkant av den turbulente perioden i norske finansmarkeder på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet ble det gjennomført store reformer, og dermed utløste ikke EØS-avtalen på begynnelsen av 90-tallet noen omfattende reform av norsk lovgivning. Rapporten belyser hvordan det nå i 2011 er å se tilbake, da vi ser at utviklingen tok en annen retning.    

Rapporten kan lastes ned i PDF-format her, der man også finner tidligere publiserte eksterne utredninger. 

Posted in Uncategorized

Siste møte i referansegruppen

Utvalget arrangerte tirsdag 23. august det siste møte i referansegruppen. Tema var  ”Innspill i oppløpet”. Alle medlemmene var invitert til å gi sine innspill og synspunkter på utvalgets arbeid og prosess.

Omkring 19 medlemmer i referansegruppen som deltok. Flertallet av utvalgets medlemmer var også til stede. Møtet fant sted ved Universitetet i Oslo.

Fredrik Sejersted innledet med å orientere om fremdrift i utvalgets arbeid. En egen oversikt over utvalgets utadrettede virksomhet ble delt ut. (Se her: Utvalgets eksterne virksomhet_handout ref gruppe.)

Deretter holdt flere av medlemmene i referansegruppen sine forberedte innlegg (4 min taletid). Foruten å komme med substansielle innspill på spesifikke fagtema, var det flere som også uttrykte tilfredshet med hvordan de var inkludert underveis i arbeidet.

Europautredningens referansegruppe ble oppnevnt av Utenriksdepartementet. Den har omkring 40 medlemmer fra ulike partier, bedrifter, organisasjoner og institusjoner. Europautredningen har i alt hatt 6 møter med referansegruppen. Informasjon om tidligere møter finnes på nettsiden.

Posted in Uncategorized

EØS sett fra EU – ny ekstern utredning fra Europautredingen

Christophe Hillion, professor i europarett ved Universitet i Leiden og SIEPS i Stockholm, har skrevet en ekstern utredning for Europautredingen om Norges forhold til EU sett fra et EU-perspektiv.

Utredningen, med tittelen ”Integrating an outsider – An EU perspective on relations with Norway,” søker å plassere forholdet til Norge i et bredere tredjelandsperspektiv, sett fra EUs ståsted. Hillion ser spesielt på de viktigste drivkreftene i EUs politikk overfor naboland, og hvordan forholdet mellom EU og Norge passer inn i den europeiske integrasjonsprosessen.

Utredningen analyserer også hovedutfordringene under dagens tilknytingsform og drøfter hvordan EU kan møte disse utfordringene.

Hillions utredning kan lastes ned i pdf-format fra siden  ”Eksterne utredninger”.

Posted in Uncategorized

Ny ekstern utredning: EØS og konkurransepolitikk

På oppdrag fra Europautredningen, har professorene Erling Hjelmeng (dr. juris) og Lars Sørgard (dr. oecon) skrevet en ekstern utredning om de konkurransepolitiske virkningene av EØS-avtalen.

Utredningen tar for seg utviklingen av rettsregler innenfor konkurransepolitikken i Norge og EU siden EØS-avtalens inngåelse. Utredningen søker også å belyse håndhevelsen av reglene i Norge og i EU, og utviklingen i denne over tid. Hovedvekten er lagt på konkurranseretten i snever forstand, men også statstøtteregelverket og sektorliberaliseringen behandles i utredningen.

Hjelmengs og Sørgards utredning kan lastes ned i pdf-format på siden ”Eksterne utredninger”.

Posted in Uncategorized

Møte i referansegruppen for Europautredningen 23. august

Tid: tirsdag, 23. august 2011, kl.9.00-11.30
Sted: Jussfakultetet, UiO, Karl Johan 49, auditorium 13 (midtbygningen, opp 1 trapp og til høyre)

Utvalget inviterer til siste møte i referansegruppen tirsdag, 23. august. Tittel på møtet er ”Innspill i oppløpet”.

Dagsorden
09.00-09.15 Kaffe og registrering
09.00-09.30 Utvalgets fremdrift v/utvalgsleder Fredrik Sejersted
09.30-11.30 Innspill som utvalget bør ta med seg i sluttfasen (mulighet for alle, men ikke plikt for noen, til å holde et forberedt innlegg på maks. 4 minutter)


Merk at dette er siste møte i referansegruppen. Vi setter pris på at så mange som mulig av referansegruppens medlemmer kan delta. Påmelding til sanja.kostovska.skaar@difi.no innen fredag, 19. august.

Posted in Uncategorized

Ekstern utredning om utviklingen av miljøvernområdet innenfor EØS

Foto: Joe Sullivan

 Jusprofessor Hans Christian Bugge har på oppdrag fra Europautredningen skrevet en rapport om miljøvernområdet og EØS-avtalens betydning  for samarbeid og regelverksutvikling på dette området.

Rapporten gjennomgår utviklingen i EUs miljøpolitikk og tar for seg de viktigste områdene for samarbeid og regelverksutvikling. Rapporten belyser også miljøsamarbeidets utvikling i Norge og EU fra tiden før EØS-avtalen, og redegjør for hvilken påvirkning EØS-avtalen har hatt på norsk miljøpolitikk.

Hans Christian Bugge er professor i miljørett ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Rapporten er et uavhengig innspill til utredningen.

Rapporten kan lastes ned i PDF-format fra denne siden, der man også finner tidligere publiserte eksterne utredninger. 

 

Posted in Uncategorized