Ofte stilte spørsmål

Hvem har nedsatt utvalget?

Regjeringen har nedsatt utvalget. I regjeringsplattformen fra 7. oktober 2009 ble partene enige om å nedsette et forskningsbasert, bredt sammensatt offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av EØS-avtalen. Utvalget ble oppnevnt den 7. januar 2010.

Hva skal utvalget gjøre?

Utvalget har fått i mandat å vurdere de politiske, rettslige, forvaltningsmessige, økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av EØS-avtalen og øvrige avtaler og samarbeidsordninger med EU. Arbeidet vil dermed også inkludere en gjennomgang av erfaringene med Schengen-avtalen. Organene som overvåker EØS-avtalens funksjon skal også være en del av gjennomgangen.

Gjennomgangen kan bidra til å tydeliggjøre fakta, hva man er enig og uenig om, avklare skinnuenigheter, og fremme en kunnskapsbasert debatt om Norges forhold til EU.

Når skal utvalget ferdigstille sitt arbeid?

Utvalgets arbeid vil munne ut i en rapport som skal ferdigstilles innen utgangen av 2011.

Hvem sitter i utvalget?

Utvalget består av 12 medlemmer. Medlemmene er i hovedsak forskere som har arbeidet med ulike sider av Norges tilknytning til EU, men det er også medlemmer som har bred erfaringsbasert og praktisk kompetanse fra arbeid med EØS-avtalen.

Hvorfor er det ingen politikere i utvalget?

Dette skal være et forskningsbasert utvalg der både forskere og ressurspersoner som har erfaringsbasert og praktisk kompetanse fra arbeid med EØS-avtalen er representert. Politiske partier vil bli representert i referansegruppen.

Hvor ofte møtes utvalget?

Utvalget skal ha omkring seks samlinger i året. Noen samlinger vil være i form av samlinger over to dager, mens andre vil være dagsmøter. Utvalget skal blant annet også besøke Brussel og Luxembourg.

Hvilke tema innenfor mandatet skal utredes?

Det er utvalget selv som tolker og presiserer mandatet.

Hva gjør sekretariatet?

Utvalget bistås av et sekretariat som både har faglige og administrative oppgaver. Sekretariatets oppgaver er blant annet å delta i skriving av utredningen, organisere og tilrettelegge møtene samt holde arkiv og regnskap. Sekretariatet vil også administrerere og oppdatere denne hjemmesiden. Utvalgets sekretariat er lokalisert ved Senter for europarett, Universitetet i Oslo.

Hvem oppnevner referansegruppen?

Det er Utenriksdepartementet som har ansvaret for oppnevnelsen av referansegruppen.

Hva skal referansegruppen gjøre?

Formålet med referansegruppen er å bidra med innspill til utredningen, og til en åpen og inkluderende prosess. Medlemmene av referansegruppen kan når som helst gi innspill skriftlig eller muntlig til utredningen.

Hva vil gjennomgangen bestå av?

Det vil bli gjort delstudier på noen av de områdene som omfattes av mandatet. Disse vil etter hvert kunne publiseres på utvalgets nettside.

Hva er sluttproduktet?

Utvalget vil levere sin rapport i løpet av høsten 2011. På bakgrunn av gjennomgangen vil regjeringen fremme en melding for Stortinget.