Ny ekstern utredning: EØS og konkurransepolitikk

På oppdrag fra Europautredningen, har professorene Erling Hjelmeng (dr. juris) og Lars Sørgard (dr. oecon) skrevet en ekstern utredning om de konkurransepolitiske virkningene av EØS-avtalen.

Utredningen tar for seg utviklingen av rettsregler innenfor konkurransepolitikken i Norge og EU siden EØS-avtalens inngåelse. Utredningen søker også å belyse håndhevelsen av reglene i Norge og i EU, og utviklingen i denne over tid. Hovedvekten er lagt på konkurranseretten i snever forstand, men også statstøtteregelverket og sektorliberaliseringen behandles i utredningen.

Hjelmengs og Sørgards utredning kan lastes ned i pdf-format på siden ”Eksterne utredninger”.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.