EØS sett fra EU – ny ekstern utredning fra Europautredingen

Christophe Hillion, professor i europarett ved Universitet i Leiden og SIEPS i Stockholm, har skrevet en ekstern utredning for Europautredingen om Norges forhold til EU sett fra et EU-perspektiv.

Utredningen, med tittelen ”Integrating an outsider – An EU perspective on relations with Norway,” søker å plassere forholdet til Norge i et bredere tredjelandsperspektiv, sett fra EUs ståsted. Hillion ser spesielt på de viktigste drivkreftene i EUs politikk overfor naboland, og hvordan forholdet mellom EU og Norge passer inn i den europeiske integrasjonsprosessen.

Utredningen analyserer også hovedutfordringene under dagens tilknytingsform og drøfter hvordan EU kan møte disse utfordringene.

Hillions utredning kan lastes ned i pdf-format fra siden  ”Eksterne utredninger”.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.